dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Publikimi i pyetsorit të ripunuar për lejedrejtimi të kategorisë A1, A2, B1, dhe B 2018.

Duke filluar nga data 01.03.2018 e në vazhdim në të gjitha Drejtoritë Rajonale të Sherbimit të Transportit Rrugor  në testimin e kandidatëve për lejedrejtimit, do të aplikohen testet e reja të formuluara sipas strukturës së miratur me Udhëzimin e ministrit të Transportit  dhe Infrastrukturës nr.682/4, datë 01.04.2016

 

 

TEMA 1 (SINJALET E RREZIKUR) 

TEMA 2  (SINJALET E NDALIMIT) 

TEMA 3 (SINJALET E DETYRIMIT) 

TEMA 4 (SINJALET E PERPARSISE) 

TEMA 5 (SINJALET HORIZONTALE DHE SINJALET QË TREGOJNË PENGESA) 

TEMA 6 (SINJALET SEMAFORIKE DHE TË POLICVE TË TRAFIKUT) 

TEMA 7 (KUFIJTË E SHPEJTESISË, RREZIKU NË TRAFIKUN E NGARKUAR) 

TEMA 8 (DISTANCA E SIGURISË) 

TEMA 9 (RREGULLAT E QARKULLIMIT TË MJETEVE) 

TEMA 10 (RREGULLAT E PERPARSISË NË KRYQËZIM)  

TEMA  11 (RREGULLAT E PARAKALIMIT) 

TEMA 12 (RREGULLA TË NDRYSHME) 

TEMA 13 (SISTEMET E PAJIMIT) 

TEMA 14 (SJELLJET PËR PARANDALIMIN E AKSIDENTËVE RRUGORE)  

TEMA 15 (KUPTIMI, GJYKIMI DHE VENDIMARRJA) 

TEMA 16 (PËRKUFIZIMET RRUGORE DHE TË TRAFIKUT)  

TEMA 17 (SINJALET TREGUESE) 

TEMA 18 (SINJALET PLOTËSUESE) 

TEMA 19 (PANELET  PLOTËSUESE) 

TEMA 20 (NDALIMI, QËNDRIMI, PUSHIMI DHE NISJA) 

TEMA 21 (PËRDORIMI I DRITAVE ) 

TEMA 22 (LEJEDREJTIMI)

TEMA 23 (PËRGJEGJËSIA CIVILE) 

TEMA 24 (KUFIZIMI I KONSUMIT) 

TEMA 25 (ELEMENTËT PËRBËRËSE TË MJETIT)  

 

FIGURAT QË BËJNË LIDHJEN GRAFIKE ME  PYETJET  

 

 Figura 1-120  

 Figura 121-205  

 Figura  206-386 

 Figura  501-689

 Figura  690-923