dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Kartelat Informative të ADISA për shërbimet e DPSHTRR-së

Këtu gjeni lidhjen për kartelat informative të shërbimeve të DPSHTRR-së që ka publikuar ADISA.