dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Testimi teorik per lejedrejtimi

Në bazë të Udhëzimit  të ministrit  të  Transportit  dhe Infrastrukturës Nr.  682/4,  datë  1.4.2016 “Për  aktivitetin  e  autoshkollave,  pajisjen  e kandidatëve  me  lejedrejtimi,  kualifikimin   e   instruktorëve   të   autoshkollave   dhe specialistëve   të  Drejtorisë  së  Përgjithshme  të  Shërbimeve  të  Transportit   Rrugor”, duke filluar nga data 01.01.2017 e në vazhdim personat e interesuar e fitojnë provën e kontrollit të njohurive teorike për lejedrejtimi mjeti rrugor, kur u përgjigjen në mënyrë korrekte jo me pak se 90% të pyetjeve që përmban testi 

 

Kategoria e lejes se drejtimit

Lloji i testit teorik

Sasia e pyetjeve që përmban testi

Gabime te lejuara

AM

AM (Ciklomotor)

30

3

A1, A2, B1, B

B (Bazë)

40

4

C1, C

M (Mallra)

40

4

D1, D

U (Udhëtarë)

10

1

Për lejet e drejtimit qe kërkohet i njëjti lloj testi teorik, personi qe ka fituar njërën prej kategorive, nuk i nënshtrohet  testimit teorik për kategoritë e tjera qe kërkon.

Përhollësi të tjera shih udhëzimin e ministrit: 

 

Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr. 682/4, datë 1.4.2016“Për  aktivitetin  e  autoshkollave,  pajisjen  e kandidatëve  me  lejedrejtimi,  kualifikimin   e   instruktorëve   të   autoshkollave   dhe specialistëve   të  Drejtorisë  së  Përgjithshme  të  Shërbimeve  të  Transportit   Rrugor”Pyetjet :

Pyetesor i kategorise AM 

Pyetesor i kategorise A1,A2,B1,B.  

  

Pyetesor i kategorise C1,C.

Pyetesor i kategorise D1,D. 

Sinjalet :

Sinjale rrugore te perdorura ne hartimin e pyetjeve