dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Historiku i Drejtorisë Rajonale Kukës

Në rrethin e Kukësit automjeti I parë është futur në vitin 1939. Në vitin 1992 kur u bë privatizimi ishin në gjendje 350 mjete transport mallrash, 44 mjete transport udhëtarësh, 160 rimorkjo. Në nëntor të vitit 1999 krijohet Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Kukës , ku u terhoq e gjithe baza materriale nga Komisariati I Policise Kukes.Ne vitin 2005 u ndertua godina e re e drejtorise ne zonen e ish parkut te vjeter, Kukes. Në vitin 2011 janë të regjistruara 4840 mjete dhe janë të paisur me leje drejtimi 20588 shtetas.

Drejtoria eshte e organizuar ne baze prefecture per tre rhethet Kukes, Has dhe Tropoje, ku ka edhe nje dege per vjeljen e taksave dhe veprimeve.


Sherbimet qe kryhen ne kete drejtori jane: 


1.
Sektori burimeve njerzore dhe sherbimeve mbeshtetese.

  • Ndjek ecurine e punes nga punonjesit ne te gjithe sektoret e kesaj drejtorie
  • Ndjek rregullisht korrespondencen me te gjithe institucionet dhe drejtorite rajonale.


2.
Dega e Finances

  • Zbaton me perpikmeri te gjitha aktet ligjore ne fuqi ne fushen e finances dhe kontabilitetit.


3.
Dega e Regjistrimit te Mjeteve

  • Zbaton me perpikmeri te gjitha aktet ligjore dhe Urdherat e ardhur nga DPSHTRR
  • Pajis qytetaret me leje qarkullimi kombetare dhe nderkombetare, Certifikata Pronesie, Certifikata te ndryshme transporti, kontrollin fizik te mjetit etj. 


4.Dega e Drejtuesve te Mjeteve

  • Pajis me lejedrejtimi kombetare dhe nderkombetare, deshmi taksisti pajisje dhe rinovime te ndryshme Deshmie Aftesie Profesionale.


5.Sektori i Kontrollit ne Rruge  dhe Sigurise se Mjeteve

  • Zbatimin e legjislacionit per transportin rrugor.

 

DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR  KUKËS 


ADRESA: : Rr. “Ish Parku i vjetër”, Kukës; Tel.: +355 (0) 24223828  

TEL/FAX: 00355 (0) 24223828  

E-MAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it