dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Historiku i Drejtorisë Rajonale Shkodër

DRSHTRR Shkoder filloi aktivitetin e saj më 01.11.1999. Ajo vepron mbështetur në ligjin nr. 8378 dt. 22.07.1998 “ Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar.I gjithë personeli është i trajnuar në secilin sektor për kryerjen e shërbimeve me nivel të lartë profesional.
Struktuara aktuale e Drejtorisë Rajonale Shkodër: 

 

Drejtor  Z. Ilir Sokoli

Sektori i Personel Sherbimit / Juristi

Dega e Financës

Dega e Regjistrimit të Mjeteve

Dega e Drejtuesve të Mjeteve

Sektori i Kontrollit në Rrugë


Shërbimet të cilat ofrohen nga DRSHTRR- Shkodër janë si më poshtë: 

 

Shërbimi ndaj qytetarëve për regjistrim të mjeteve

Shërbimi për taksën vjetore të mjeteve të përdorura

Shërbimi ndaj qytetarëve për pajisje me lejedrejtimi

Kontrolli Rrugor i automjeteve

 

DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR  SHKODËR 

 

ADRESA: Rr “Zona Industriale” , Shkodër

TEL/FAX 00355 (0) 22801085

E-MAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it