dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Vlorë

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje vetëm rrethin Vlorë.
Harta-Rajoni-Vlore-UPDATE