dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Durrës

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Durrës, Krujë dhe Kavajë
Harta-Rajoni-Durres-UPDATE

Historiku i Drejtorisë Rajonale Durrës

Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor Durrës kryen shërbimet e përcaktuara me VKM Nr.343 datë 21.07.1999 me qëllim grupimin e përgjegjsive me karakter të ngjashëm në fushën e transportit rrugor.
Detyrë e kësaj drejtorie është shërbimi në veprimtarinë e transportit rrugor ,për rregjistrimin e mjeteve ,për ndërrimin e pronësisë së tyre ,pajisjen me targa,për pajisjen e drejtuesve të mjeteve me leje drejtimi si dhe dhënien e licensave.
Drejtoria rajonale e shërbimit të transportit rrugor duke pasur ambjente shumë të përshtatshëm për kryerjen e këtyre shërbimeve ka një nivel të lartë dhe të kualifikuar shërbimi.
DRSHTRR Durrës ishte e para drejtori që praktikoj provimin për leje drejtimi në mënyrë elektronike.
Një pjesë e mirë e shërbimeve në DRSHTRR Durrës si; Targimet e reja ,Ndërrimet e Pronësisë, Dëmtim Targe apo Leje Qarkullimi si dhe Vërtetime të ndryshme kryhen brenda ditës në afate të shpejta kohore.
Investimet e kryera në këtë Drejtori në sistemin informatik kanë bërë të mundur lidhjen e shpejtë me DPSHTRR dhe të gjithë drejtoritë rajonale të vendit gjë që ka lehtesuar shumë punën dhe ka parandaluar abuzimet e mundshme.

Fotografi të ambjenteve të Drejtorisë Rajonale Durrës

Drejtoria-Rajonale-Durres-2-11 Drejtoria-Rajonale-Durres-3-11
Drejtoria-Rajonale-Durres-11 Drejtoria-Rajonale-Durres-1-11