dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Fier

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Fier, Mallakaster dhe Lushnje.
Harta-Rajoni-Fier-UPDATE

Organizimi i Drejtorisë Rajonale Fier

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Rrugor Fier (DRSHTRR Fier) si drejtori shërbimi e ushtron veprimtarinë e saj në Qarkun Fier i cili mbulon Rrethet Fier, Lushnje, Mallakastër.
Drejtoria Rajonale  Fier është në varësinë e D.P.SH.T.RR Tiranë. Kjo Drejtori e ushtron veprimtarinë e saj në zbatim të ligjit nr 8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor I Republikës së Shqipërisë “ si dhe aktet e tjera ligjore në zbatim të tij.

D.R.SH.T.RR.është e organizuar sipas këtyre Degëve dhe Sektorëve ;

Dega e Financës

  • Zyra e Taksave dhe gjobave në Fier
  • Zyra e Taksave dhe gjobave  në Lushnje

Këto zyra kryejnë  veprime për prerjen  e taksës së regjistrimit të përvitshëm të mjeteve dhe taksën vjetore të qarkullimit, arkëtimin e gjobave të inspektoreve rrugor si dhe gjobave për tejkalim afati kontrolli teknik)

Dega e Regjistrimit të Mjeteve

  • Përfshirë kontrolli Fizik dhë tahografi
  • Pranimi I dokumentave për regjistrim mjeti

Dega e Lejeve të Drejtimit

  • Komisioni I Marrjes së Provave të kursantëve
  • Pranimi I dokumentave për autoshkollë , rinovim  leje drejtimi

Sektori i Personel Shërbimeve –Jurist

  • Jurist
  • Protokoll –arkivë

Sektori i Kontrollit në Rrug♪7

Të gjitha veprimet për regjistrimin e mjeteve , ndryshimin e targave, ndryshimet e pronësisë , pajisjen me leje qarkullimi kombëtare e ndërkombëtare,certifikata transporti , pajisjen e shtetasve me leje drejtimi  për herë të parë , rinovim,humbje ,leje drejtimi ndërkombëtare , dëshmi taksisti  kryen në ambjentet e Drejtorisë Fier.

Korrespodenca shkresore  me të gjitha insitucionit shtetrore , personat juridik dhe fizik kryet nga Sekretaria e Drejtorisë Fier.

I gjithë dokumentacioni I nevojshëm për kryerjen e shërbimeve në Drejtori si dhe legjislacioni për transportet  është I pasqyruar në këndet e informacionit të vendosura në ambjentet e Drejtorisë Fier.

Fotografi të ambjenteve të Drejtorisë Rajonale Fier

Ambjentet  e jashtme te DRSHTRR Fier

Drejtoria-Fier-1 Drejtoria-Fier-2

Klasa e testimit te kursanteve per pajisje me leje drejtimi

Drejtoria-Fier-klasa-1 Drejtoria-Fier-klasa-2