dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Gjirokastër

Kjo drejtori rajonale ka në përberje rrethet Gjirokastër, Tepelenë dhe Përmet.
Harta-Rajoni-Gjirokaster-UPDATE

Historiku i Drejtorisë Rajonale Gjirokastër

Në vitin 1992 u krijua Dega e Shërbimit të Transportit Gjirokastër
Në vitin 1993 u transformua në Degën e Kontroll-Shfrytezimit të automjeteve Kryetar i kësaj dege ishte Mustafa Ganxo. Shërbimet kryesore kanë qënë: 1. Kontrolli teknik i automjeteve. 2. Kontrolli rrugor i automjeteve. 3. Aktiviteti i shitjes së biletave 4. Autoshkollat (dhënia e lejeve të drejtimit)
Në vitin 1998 Kryetar i degës së Kontroll-Shfrytëzimit u emërua Z. Arqile Xhelo.
Në 1.11.1999 u krijua DRSHT Rrugor Gjirokastër me drejtor Ing . Arqile Xhelo. Ky institucion kryente këto shërbime:
 1. Regjistrimin e Automjeteve
 2. Lejet e Drejtimit
 3. Kontrollin teknik të Automjeteve
 4. Taksat e automjeteve
 5. Kontrolli Rrugor i Automjeteve
 6. Aktiviteti i shitjes së biletave
Nga viti 1998-2005 Drejtor i DRSHTRr Gjirokastër ishte Ing. Arqile Xhelo funksiononin këto sektore :
 1. Dega e Financës me përgjegjës Koco Dule
 2. Sektori i Kontrollit Teknik me përgjegjës Spartak Pumo
 3. Sektori i Regjistrimit të Mjeteve me përgjegjës Adrian Mucelli
 4. Sektori i Kontrollit Rugor me përgjegjës Harallamb Koca
 5. Sektori i Lejeve të Drejtimit me përgjegjës Kostandin Hitaj
Në Dhjetor të vitit 2005- Maj 2009,Drejtor i DRSHTRr Gjirokastër ishte Ing.Vasil Marga.
Në Maj të vitit 2009- aktualisht , Drejtor i DRSHTRr Gjirokastër ishte Ing. Bexhet Cobani. Nga viti 1998 dhe deri në 31. Dhjetor 2009, DRSHTRr Gjirokastër ushtronte Aktivitet në peëe rrethe: Gjirokastër, Përmet,Tepelepë,Sarandë,Delvinë.
Në Sarandë bëheshin disa aktivitete si kontrolli Teknik i Automjeteve.
Në 01.01.2010 e në vazhdim aktiviteti i Rretheve Sarandë dhe Delvinë u shkëput dhe u krijua Drejtori me vete.
Në 01.09.2009 aktiviteti i Kontrollit teknik të automjeteve i kaloi Koncesionarit
Aktualisht funksionojnë këto sektore :
 1. Sektori i Personelit dhe Shërbimeve me përgjegjës Juristin Afrim Mullai
 2. Dega e Financës me përgjegjës Koco Dule
 3. Sektori i Regjistrimit të Mjeteve me përgjegjës Ing. Adrian Mucelli
 4. Sektori i Kontrollit Rugor me përgjegjës Ing. Mihallaq Gushi
 5. Sektori i Lejeve të Drejtimit me përgjegjës Ing. Agim Kulla.

Fotografi të ambjenteve të Drejtorisë Rajonale Gjirokastër

Drejtoria-Rajonale-Gjirokaster1-11 Drejtoria-Rajonale-Gjirokaster2-11
Drejtoria-Rajonale-Gjirokaster3-11