dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Vlorë

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje vetëm rrethin Vlorë.
Harta-Rajoni-Vlore-UPDATE

Historiku i Drejtorisë Rajonale Vlorë

D.R.SH.T.RR Vlorë, është krijuar me VKM Nr. 343 datë 21/07/1999, si institucion shtetëror me vetfinancim. Veprimtaria ekonomike rregullohet me dispozitat e ligjit nr. 7582 datë 13/07/1992 “Për ndërmarjet shtetërore”

Objekti i veprimtarisë

  • Shërbimi ndaj klientëve për regjistrimin e automjeteve
  • Shërbimi për taksën vjetore të regjistrimit qarkullimit.
  • Shërbimi ndaj klientëve për pajisje me Leje Drejtimi.
  • Kontrolli Rrugor I automjeteve
  • Kontrolli teknik I automjeteve për periudhën deri në nëntor 2009.

Fotografi të ambjenteve të Drejtorisë Rajonale Vlorë

Drejtoria-Rajonale-Vlore-1 Drejtoria-Rajonale-Vlore-2
Drejtoria-Rajonale-Vlore-3