dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Kërkesë për Informacion Publik

Modeli i kërkesës  (shkarko .doc) “Për dhënie të informacionit/dokumentacionit”