dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Statuti

S T A T U T

 

I

 

DREJTORISË SË PËRGJITHSHME

TË SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

 

  

KREU I

THEMELIMI, OBJEKTI, EMËRTIMI, VULA, KOHËZGJATJA

 

  

Neni 1

  

Themelimi i DPSHTRR 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor si institucion shtetëror, është person juridik, publik, jobuxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për transportet, e krijuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.343, datë.21.07.1999 "Për krijimin e DPSHTRR”.  

                                                                                     

                                                                                                    Neni 2 


Objekti 


Objekti i veprimtarisë së kësaj drejtorie është shërbimi ndaj subjekteve fizike dhe juridike, shtetërore dhe private, në veprimtarinë e transportit rrugor për:

 

a)regjistrimin e mjeteve (pajisjen e tyre me targa dhe leje qarkullimi, regjistrimin e pronarëve te tyre dhe pajisjen me çertifikatë pronësie, liçensimi dhe çertifikimi i mjeteve);

b)monitorimin e kualifikimit të drejtuesve të mjeteve rrugore dhe pajisjen e tyre me leje drejtimi;

c)kontrollin teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore, nëse me ligj nuk është vendosur ndryshe;

d)krijimin e regjistrit elektronik kombëtar të mjeteve dhe drejtuesve të tyre si dhe transmetimin e të dhënave që kërkohen nga organet e përcaktuara me ligj;

e)kryerjen e veprimtarisë së agjentit tatimor, sipas përcaktimeve ligjore;

f)dhënien e lejeve të veprimtarisë të autoshkollave, dëshmitë e taksistit, instruktorëve të praktikës, teorisë etj;

g)trajnimin e specializuar në fushat e transportit rrugor, për pajisjen e aplikantëve me dëshminë e aftësisë profesionale;

h)mbikëqyrjen e kualifikuar të operatorëve të transportit rrugor, gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tyre, si dhe

i)çdo objekt tjetër veprimtarie në shërbimin e transportit rrugor të lejuar nga ligji dhe aktet nënligjore në fuqi.

 

Neni 3

 

Emri, qendra, organizimi


Emri i këtij institucioni është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe emërtimi i shkurtuar është DPSHTRR.

Qendra e DPSHTRR-së gjendet në Tiranë.

DPSHTRR-ja ushtron veprimtarinë e saj si drejtori shërbimesh në të gjithë territorin e Shqipërisë nëpërmjet krijimit të Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor si dhe Drejtorinë e Targave e Shtypshkrimeve, të strukturuara në degë, sektorë e zyra në varësi të tyre.

Marrëdhëniet e punës për punonjësit e DPSHTRR-së rregullohen në përputhje me përcaktimet e dispozitave të Kodit të Punës dhe të akteve të tjera nënligjore, në zbatim të tij.

  

Neni 4

 

Vula

 

DPSHTRR ka vulën e saj e cila është në formë të rrumbullakët. Në gjysëmharkun e sipërm shkruan “Republika e Shqipërisë” dhe “Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor” kurse në gjysëmharkun e poshtëm shkruan “Ministrinë përgjegjëse për transportin rrugor”.

Në qendër të vulës është “Stema Zyrtare e Republikës së Shqipërisë” dhe sipër saj, shkurtimi “DPSHTRR”.

 

Neni 5

 

Kohëzgjatja


DPSHTRR krijohet për të ushtruar veprimtarinë në përputhje me legjislacionin në fuqi, që rregullon fushën e transportit rrugor, si dhe me këtë statut, për një afat kohor të pacaktuar.

 

KREU II

 

DREJTIMI, ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI

  

Neni 6

 

Ministri

 

Ministri përgjegjës për transportin rrugor, ushtron këto kompetenca:

 

a)  drejton politikat në fushën e Shërbimit të Transportit Rrugor.

b) mbikëqyr programet ekonomiko financiare vjetore të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

c) miraton, tarifat e shërbimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor

ç) cakton nivelin e pagës së Drejtorit të Përgjithshëm.

d) emëron  anëtarët e Këshillit Drejtues.

dh) i propozon Kryeministrit emërimin dhe shkarkimin e Drejtorit të Përgjithshëm 

e) emëron dhe shkarkon Zëvendësdrejtorët e Përgjithshëm si dhe Drejtorët e Drejtorive  në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm.

f) miraton strukturën dhe organigramën e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, të Drejtorive Rajonale si dhe strukturave të barasvlershme me to.

g) cakton ekspertët  kontabël të autorizuar për ekspertimin ligjor të llogarive vjetore.

 

Neni 7  

 

 Organet Drejtuese 

  

 

Organet drejtuese të DPSHTRR-së janë:

a) Këshilli Drejtues;

b) Drejtori i Përgjithshëm;

Neni 8  

 

 Këshilli drejtues 

  

 

1.Këshilli Drejtues përbëhet nga 5 (pesë) anëtarë:

a) 3 (tre) anëtarë nga ministria përgjegjëse për transportet, të caktuar nga Ministri;

b) 2 (dy) anëtarë nga DPSHTRR-ja, njëri prej të cilëve është Drejtori i Përgjithshëm dhe tjetri caktohet nga Ministri me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm.

2.Kryetari i Këshillit Drejtues caktohet nga Ministri përgjegjës për transportin rrugor.

3.Zëvendëskryetari i Këshillit Drejtues është Drejtori i Përgjithshëm.

 

Pagesa e Këshillit Drejtues do të bëhet në analogji me pagesën e këshillave mbikëqyrës të shoqërive anonime.

Në emërimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues, respektohen papajtueshmëritë për shkak të detyrave funksionale apo ndalesat ligjore në fuqi.

Funksioni i anëtarit të Këshillit Drejtues zgjat 4 (katër) vjet dhe përfundon me mbarimin e këtij afati  ose me largimin e tij nga organi i emërtesës.


Neni 9

Mbledhja e Këshillit Drejtues


Këshilli Drejtues si organ kolegjial ka përgjegjësi të përgjithshme strategjike për funksionimin efektiv institucional të DPSHTRR-së.

Ai është përgjegjës për të gjitha vendimet që kanë lidhje me çështjet financiare (buxhetin, infrastrukturën, pagat etj), në mënyrë që të sigurojë kushte të përshtatshme për veprimtarinë e qëndrueshme të DPSHTRR-së në përputhje me objektivat e saj.

Të drejtën e thirrjes së mbledhjes së Këshillit Drejtues e ka Drejtori i Përgjithshëm i DPSHTRR-së si dhe kërkesa e shumicës së anëtarëve të këshillit.

Këshilli Drejtues mblidhet sa herë e vlerëson që është e nevojshme, por si rregull jo më pak se një herë në muaj.

Rendi i ditës në mbledhjen e këshillit duhet ta ketë përmbajtjen si në vijim:

a)Vendi i takimit

b)Koha e takimit 

c)Temat që do të diskutohen

Nuk duhet të ngarkohet rendi i ditës dhe temat që nuk janë urgjente, mund të shtyhen për takimin e radhës, e sidomos nëse për atë temë ka nevojë për detaje më të hollësishme.

Gjatë mbledhjes së këshillit drejtues mbahet procesverbal, i cili duhet të ofrojë përmbajtje të qartë për vendimet dhe veprimet e marra nga anëtarët gjatë takimit dhe nënshkrimin e tyre.

Këshilli drejtues shqyrton dhe merr vendime me shumicë votash.

 

Neni 10

Kompetencat e Këshillit Drejtues


Këshilli drejtues ka këto kompetenca:

 

a) miraton krijimin, shkrirjen, bashkimin ose ndarjen e Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor si dhe strukturave të barasvlershme me to;

b) miraton nënshkrimin e marrëveshjeve me persona fizikë, juridikë, publikë apo privatë, organizata jofitimprurëse, me qëllim rritjen apo përmirësimin e shërbimit të ofruar nga

c) miraton për çdo pozicion të punonjësve, nivelin arsimor dhe llojin e arsimimit;

d) miraton pagat e punës dhe shpërblimet e punonjësve sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi;

e) shitblerjen si dhe dhënien e marrjen me qera të mjeteve kryesore;

f) miraton lidhjen e kontratave të huadhënies dhe huamarrjes në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar;

g) miraton ecurinë e realizimit të treguesve ekonomiko financiar;

h) miraton kriteret e shpërndarjes nga Drejtori i Përgjithshëm të fondit për ndihmën sociale dhe të fondeve të tjera;

i) miraton llogaritë vjetoreraportin vjetor të veprimtarisë ekonomike si dhe shpërndarjen e fitimit neto  të DPSHTRR-së;

j) miraton Programin ekonomiko financiar të vitit pasardhës, programin afatmesëm dhe afatgjatë të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor të cilat ia njofton Ministrit përgjegjës për transportin rrugor;

k) miraton tarifat e shërbimeve dhe ia propozon Ministrit përgjegjës për transportin rrugor, për miratim;

l) miraton anëtarësimin në fondin e pensioneve vullnetare sipas akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi;

m) raporton me shkrim ministrit përgjegjës për transportin rrugor, një herë në gjashtë muaj për ecurinë e DPSHTRR-së.

 

Neni 11
 

Drejtori i Përgjithshëm

 

1.Drejtori i Përgjithshëm emërohet dhe shkarkohet nga Kryeministri, me propozimin e Ministrit përgjegjës për transportin rrugor;

2.Drejtori i Përgjithshëm mund të emërohet personi që plotëson kushtet e mëposhtme:

a) është shtetas shqiptar;

b) ka mbaruar arsimin e lartë inxhinierik, juridik, ekonomik ose menaxhim publik;

c) ka një përvojë pune jo më pak se 7 (shtatë) vjet në administratën publike;

ç) nuk është dënuar penalisht. 

3.Drejtori i Përgjithshëm shkarkohet nga detyra në rastet kur: 

a)  kryen veprime në kundërshtim me dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionit në fuqi;

b) nuk realizon objektivat e përcaktuar në programet e miratuara nga Këshilli Drejtues;

c) DPSHTRR-ja, në bazë të buxhetit të miratuar vjetor, nuk përballon nivelin e shpenzimeve të veprimtarisë së përditshme për 3 vite me radhë;

ç) dënohet me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale;

d) bëhet i paaftë fizikisht ose mendërisht për të kryer detyrat e tij;

dh) kryen veprimtari që krijojnë konflikt interesash;

e) mungon pa arsye në detyrë. 

4.Drejtori i Përgjithshëm ushtron detyrat, në përputhje me kompetencat e përcaktuara në ligj, statut ose që i caktohen nga Këshilli Drejtues në përmbushje të detyrave të tij. 

5.Veprimtaria e DPSHTRR-së drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe në mungesë të tij nga Zëvëndësdrejtori. 

Zëvendësdrejtori emërohet dhe shkarkohet nga Ministri përgjegjës për transportin rrugor, me propozimin të  Drejtorit të Përgjithshëm.

  

Neni 12 

 

 Detyrat e Drejtorit të Përgjithshëm

 

           Drejtori i Përgjithshëm ushtron këto detyra kryesore:

 

a) përfaqëson DPSHTRR-në, në marrëdhënie me të tretët, me kompetenca të plota, në kufijtë e objektit të saj, me përjashtim të kompetencave që Statuti ia ka caktuar shprehimisht Këshillit Drejtues;

b) i propozon Ministrit përgjegjës për transportin rrugor, emërimin dhe lirimin nga detyra të Zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm si dhe drejtorëve të drejtorive të DPSHTRR-së;

c) emëron dhe liron nga detyra të gjithë punonjësit e DPSHTRR-së, të drejtorive rajonale si dhe atyre të barasvlershme me to.

ç) komandon në detyrë punonjës të DPSHTRR-së, të drejtorive rajonale si dhe atyre të barasvlershme me to, për funksione pozicione të lira, deri në emërim;

d) vendos për dhënie mase disiplinore për të gjithë punonjësit e institucionit;

dh) kryen detyrat si “Nëpunës autorizues” në zbatim të legjislacionit në fuqi;

e) përgjigjet dhe kryen detyrat e Koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të riskut në njësinë publike;

f) administron shpenzimet në bazë të programit ekonomiko financiar, të miratuar nga ministri përgjegjës për transportet;

g) raporton me shkrim ose me gojë sipas kërkesës, përpara Ministrit përgjegjës për transportit rrugor për veprimtarinë e DPSHTRR-së;

h) ndjek dhe kontrollon zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore në veprimtarinë e DPSHTRR-së;

i) miraton planet e punës të të gjithë punonjësve në varësi të tij;

j) cakton rendin e ditës dhe thërret mbledhjen e radhës së Këshillit Drejtues;

k) i propozon Ministrit përgjegjës për transportin rrugor   për miratim:

  • statutin e DPSHTRR-së;
  • strukturën dhe organigramën e DPSHTRR-së, të drejtorive rajonale si dhe atyre të barasvlershme me to.
  • tarifat për kryerjen e shërbimeve nga DPSHTRR-ja.
  • programin ekonomiko-financiar të vitit pasardhës.

l) nxjerr urdhëra dhe miraton Rregulloren e Brendshme, në zbatim të akteve ligjore  e nënligjore për administrimin dhe drejtimin sipas objektit të veprimtarisë që ushtron DPSHTRR-ja. 

 

Neni 13

Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm dhe Drejtorët

 

1.Drejtori i Përgjithshëm mbështetet në punën e tij nga një ose më shumë Zëvendësdrejtor.

2.Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm dhe drejtor në DPSHTRR, mund të emërohet personi që plotëson kushtet e mëposhtme:

 

a) është shtetas shqiptar;

b) ka mbaruar arsimin e lartë inxhinierik, juridik, ekonomik ose menaxhim publik;

c) ka një përvojë pune jo më pak se 5 (pesë) vjet në administratën publike;

ç) nuk është dënuar penalisht.

3.Zëvendësdrejtori i përgjithshëm dhe drejtori në DPSHTRR, emërohen dhe lirohen nga detyra nga Ministri përgjegjës për transportin rrugor, me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm.

Detyrat e tyre përcaktohen në Rregulloren e Brendshme të DPSHTRR-së.

 

KAPITULLI III

KONTABILITETI, GJENDJA FINANCIARE, PËRDORIMI I FITIMIT 

 

 Neni 14


Kapitali themeltar

 

Kapitali themeltar i DPSHTRR-së përbëhet nga:

a)Kapitali në momentin e krijimit të DPSHTRR-së, mbi bazën e bilancit të audituar nga ekspertët kontabël në fund të vitit 1999.

b)Fondet (Rezervat).

Neni 15

 

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit themeltar

 

Kapitali themeltar i DPSHTRR-së mund të zmadhohet ose të zvogëlohet sipas modaliteteve dhe mënyrave të parashikuara në legjislacionin në fuqi.

Neni 16


Kontabiliteti, inventari, gjendja financiare

 

Veprimtaria financiare kryhet në zbatim të ligjit 7582, dt 13.07.1992 “Për ndërrmarrjet shtetërore” si dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të ligjit.
DPSHTRR-ja mban kontabilitetin e saj në pajtim me kërkesat e ligjit "Për kontabilitetin".
Në mbyllje të çdo viti financiar, por jo më vonë se 3 (tre) muaj nga data e mbylljes së vitit, DPSHTRR-ja përgatit bilancin përmbledhës financiar për efekte fiskale, sipas bilanceve verifikuese të dërguara nga Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Viti financiar, në të cilin përgatiten dhe publikohen gjendjet financiare të DPSHTRR-së, fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor.
 

                                                                                                 Neni 17
 

Rezultati financiar

Rezultati financiar i DPSHTRR-së përcaktohet në mbyllje të çdo viti, si diferencë midis të ardhurave dhe shpenzimeve, sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Fitimi neto përcaktohet pasi të zbritet tatimi mbi fitimin i llogaritur në mënyrë të përqëndruar

për DPSHTRR-në, sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi

 

Neni 18

Ndarja e fitimit neto

 

Fitimi neto shpërndahet si vijon:

 

a)Për krijimin e rezervës së kapitalit në masën 5% të fitimit vjetor neto, por jo më pak se një e dhjeta e shumës së kapitalit.

b)Për krijimin e rezervës për zhvillim.

c)Për krijimin e rezervës për ndihma sociale në masën 5% të fitimit vjetor neto.

d)Për krijimin e rezervës për shpërblim suplementar të punonjësve në masën 15% të fitimit vjetor neto e cila shpërndahet në masën deri në dy paga për secilin punonjës.

e)Për krijimin e rezervave të tjera në masën 5% të fitimit vjetor neto.

f)Në fund të vitit ushtrimor pjesa e papërdorur e rezervës për ndihma sociale dhe rezervave të tjera të kalojnë në rezerva për zhvillim.

Bazuar në performancën financiare të DPSHTRR, ministri përgjegjës për  transportin rrugor, me përjashtim të rezervës ligjore,  urdhëron derdhjen në buxhetin e shtetit të një pjese të rezervave të tepërta të krijuara nga fitimet e viteve të kaluara, të cilat nuk janë përdorur por  jo më shumë se 25% të tyre.

Neni 19

Eksperti ligjor i llogarive

 

Ekspertimi ligjor i llogarive vjetore kryhet nga ekspert  kontabël të autorizuar të cilët caktohen për një periudhë 4-vjecare nga ministri përgjegjës për transportin rrugor  ndërmjet listës së autorizuar nga ligji.

Shpërblimi i ekspertëve kontabël të autorizuar bëhet sipas akteve ligjore në fuqi.

Pasqyrat financiare të çdo viti financiar miratohen nga ekspertët kontabël të autorizuar, brenda datës 30 maj të vitit pasardhës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Pasqyrat e miratuara depozitohen në organet tatimore dhe ministrinë përgjegjëse për transportin rrugor,  përfshirë dhe vërejtjet e ekspertit nëse ka të tilla.

 

Kreu IV

DREJTORITË RAJONALE

Neni 20

Statusi i Drejtorive Rajonale

 

Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe ato të barasvlershme me to, janë në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe janë pjesë përbërëse e strukturës së saj.

Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor kanë emërtimin e tyre të shkurtuar (DRSHTRR), dhe krijohen në bazë rajoni dhe kanë varësi degë, sektorë dhe zyra shërbimi.

DRSHTRR-të kryejnë shërbime të përcaktuara në objektin e veprimtarisë, sipas nenit 2 të këtij Statuti. 

 

Neni 21

Drejtimi i DRSHTRR

Drejtimi dhe administrimi i Drejtorive Rajonale ushtrohet nga Drejtori i saj, i cili përgjigjet për gjithë veprimtarinë e Drejtorisë Rajonale në përputhje me dispozitat ligjore dhe nënligjore në fuqi, udhëzimet, urdhërat, aktet administrative të DPSHTRR-së dhe nenet e këtij Statuti.

Drejtori i DRSHTRR-së  i propozon Drejtorit të Përgjithshëm, emërimin dhe shkarkimin e punonjësve në varësi të tij si dhe masat disiplinore.
Drejtoria Rajonale ka vulën e saj.

Neni 22

Raportimet e DRSHTRR

Drejtoritë Rajonale dërgojnë pranë DPSHTRR në afatet e përcaktuara dhe sa herë kërkohet, të dhëna periodike, evidenca statistikore, bilancin verifikues me relacionin shoqërues si dhe çdo informacion tjetër të nevojshëm.

Drejtoria Rajonale kryen analiza ekonomike financiare, të plota dhe pjesore dhe informon DPSHTRR-në për problemet që konstaton gjatë zhvillimit të veprimtarisë.

Neni 23

Detyrimi për të ruajtur sekretin


Anëtarët e Këshillit Drejtues, Drejtori i Përgjithshëm si dhe të gjithë personat e  punësuar në DPSHTRR, janë të detyruar të ruajnë fshehtësinë e çdo informacioni që marrin gjatë kryerjes së detyrave dhe të mos e përdorin atë për përfitime personale apo për të tretë, si gjatë kohës që janë në funksion, ashtu dhe pas largimit të tyre.

Shkelja e këtij detyrimi i ngarkon ata me përgjegjësi ligjore civile ose penale.

 

Neni 24

 

Përgjegjësia e DPSHTRR-së

 

DPSHTRR-ja është përgjegjëse për dëmet e shkaktuara nga organet e saj gjatë përmbushjes së detyrave të tyre.

DPSHTRR-ja përgjigjet për detyrimet e saj brenda kufijve të pasurisë së saj.

Personat që kanë vepruar me cilësinë e organit të personit juridik, kanë përgjegjësi vetjake për shpërblimin e dëmeve që janë shkaktuar për fajin e tyre. 

 Neni 25

 

Hyrja në fuqi

 

Ky Statut hyn në fuqi në datën e miratimit të tij.

Statuti i mëparshëm shfuqizohet.

 

M I R A T O H E T

  

MINISTRI PËR INFRASTRUKTURËN DHE ENERGJINË

  

DAMIAN GJIKNURI

 

 

Miratuar me Urdhër Nr. 123, datë 20.10.2017   

  

 

Shkarko Statutin e DPSHTRR-Së