dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

VKM

  • VKM Nr.808, datë 04.12.2003 “Për Dhënien e Lejeve të Manovrimit Përdoruesve të Makinerive të Rënda të Ndërtimit” të ndryshuar me:
    • VKM Nr.736, datë 01.07.2009.

  • VKM Nr.101, datë 09.02.2011 “Për miratimin e rregullave për lejet e transportit dhe kryerjen e operacioneve të transportit nga transportuesit e huaj, që nuk kanë selinë në Shqipëri (jorezidentë), për mallra dhe udhëtarë”.