dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Organigrama

struktura_dpshtrr_001

      Miratuar me Urdhër Nr.395, datë 23.04.2018