dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

STRUKTURA E DPSHTRR

                                     

Drejtoria

Sektori

Pozicioni

Nr. i punonjësve

Drejtoria e Përgjithshme

(5)

Menaxhim i përgjithshëm

Drejtor  i  Përgjithshëm

1

Këshilltar 

1

Sekretare  Drejt. Përgj.

1

ZV\ Drejt.Përgj.- Teknik

1

ZV\ Drejt.Përgj.- Ekonomik

1

Drejtoria  e

Regjistrimit të Mjeteve, Licencimit, Certifikimit

(1+15)

(Katër sektorë)

Drejtor

1

Sektori i regjistrimit të mjeteve (4)

Përgjegjës sektori

1

Specialist për regjistrimin e mjeteve

2

Specialist informacioni

1

Sektori i liçensimit dhe çertifikimit (3)

Përgjegjës sektori

1

Specialist për licensimin  dhe certifikimin

2

Sektori i shërbimit të tahografit dhe ATP (4)

Përgjegjës sektori/ specialist tahografi

1

Specialist për tahografin

1

Operator dhe arkivist për tahografin

2

Sektori i arkivit kombëtar të mjeteve (4)

Përgjegjës sektori / specialist mjetesh

1

Specialist

3

Drejtoria  e  Drejtuesve të Mjeteve

(1+11)

(Tre sektorë)

Drejtor

1

Sektori i drejtuesve të mjeteve (4)

Përgjegjës sektori

1

Specialist për lejet e drejtimit dhe konvertimet

3

Sektori i kontrollit të autoshkollave (3)

Përgjegjës sektori

1

Specialist për kontrollin  e autoshkollave

2

Sektori i arkivit kombëtar të drejtuesve të mjeteve (4)

Përgjegjës sektori / specialist arkive

1

Specialist 

3

Drejtoria  e Kualifikimeve Profesionale

(1+9)

(Dy sektorë)

Drejtor

1

Sektori i kualifikimeve (6)

Përgjegjës sektori

1

Specialist për kualifikimet

4

Specialist koordinator për kualifikimet

1

Sektori i testimeve(3)

Përgjegjës sektori

1

Specialist për testimin

2

Drejtoria  e Administrimit dhe Teknologjisë së Informacionit

(1+12)

(Tre sektorë)

Drejtor

1

Sektori i administrimit dhe mirëmbajtjes së programeve (4)

Përgjegjës sektori / administrator programesh

1

Specialist dhe analist i bazës së të dhënave

1

Specialist për zhvillimin dhe arkitekt aplikimesh

1

Specialist për shërbimet & helpdesk

1

Sektori i rrjetit dhe sigurisë të të dhënave(4)

Përgjegjës sektori / administrator rrjeti dhe sigurisë të të dhënave

1

Specialist i rrjeteve informatike

2

Specialist i sigurisë TIK

1

Sektori i infrastrukturës dhe pajisjeve informatike (4)

Përgjegjës sektori / administrator infrastrukturës

1

Specialist i infrastrukturës & pajisjeve

2

Specialist për shërbimet & helpdesk

1

Drejtoria Ekonomike

(1+10)

(Dy sektorë)

Drejtor

1

Sektori i financës (5)

Përgjegjës sektori

1

Specialist finance

3

Magazinier

1

Sektori i planifikimit ekonomik (5)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i planifikimit, tarifave, statistikës, taksave dhe menaxhimit

3

Specialist i investimeve

1

Drejtoria  për  Administratën dhe Shërbimet Mbështetëse

(1+26)

(Pesë sektorë)

Drejtor

1

Sektori i  burimeve njerëzore (6)

Përgjegjës sektori

1

Specialist personeli

1

Specialist i protokollit dhe arkivës

2

Specialist i arkivës

1

Nënpunës shërbimi

1

Sektori prokurimeve (4)

Përgjegjës sektori

1

Specialist prokurimi jurist

2

Specialist prokurimi ekonomist

1

Sektori juridik (3)

Përgjegjës sektori

1

Jurist

2

Sektori shërbimeve mbështetëse (10)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i shërbimeve

1

Shofer për administratën

4

Specialist për  mirëmbajtje

2

Punëtor pastrimi

2

Sektori informacionit (3)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i marrëdhënieve me publikun

1

Specialist i marrëdhënieve me jashtë

1

Drejtoria e Auditimit

(1+4)

Pa sektor

Drejtor

1

Specialist auditimi

4

Drejtoria Investigimit  Administrativ

(1+6)

(Dy sektorë)

Drejtor

1

Sektori i investigimit të mjeteve (3)

Përgjegjës sektori

1

Inspektor

2

Sektori i investigimit për  drejtuesit e mjeteve (3)

Përgjegjës sektori

1

Inspektor

2

 

Numri total    

 

106

 

 

Miratuar me Urdhër Nr.124, datë 20.10.2017