dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

STRUKTURA DHE KLASA E PAGES PER D.P.SH.T.RR.


Drejtoria

Sektori

Pozicioni

Nr. punonjesve

Klasa e pages

Drejtoria  e Pergjithshme (5)

Menaxhim I pergjithshem

Drejtor  I  Pergjithshem

1

1

Keshilltar I jashtem

1

4/a

Sekretare  Drejt. Pergj.

1

5/e

ZV\Drejt.Pergj.- Teknik

1

2

ZV\Drejt.Pergj.- Ekonomik

1

2

Drejtoria  e regjistrimit te mjeteve, liçensimit, çertifikimit (1+15)

(Gjithe sektoret)

Drejtor

1

3/a

Sektori I regjistrimit te mjeteve (4)

Pergjegjes sektori

1

4/a

Specialist per regjistrimin e mjeteve

2

5/c

Specialist informacioni

1

5/d

Sektori I licensimit dhe çertifikimit (3)

Pergjegjes sektori

1

4/a

Specialist per licensimin  dhe çertifikimin

2

5/c

Sektori I sherbimit te tahografit dhe ATP (4)

Pergjegjes sektori/specialist tahografi

1

4/a

Specialist per tahografin

1

5/c

Operator dhe arkivist per tahografin

2

5/d

Sektori I arkivit kombetar te mjeteve (4)

Pergjegjes sektori/specialist mjetesh

1

4/b

Specialist informacioni per interpolin, doganat dhe programet informatike

2

5/d

Specialist  I arkives dokumentare

1

5/e

Drejtoria  e drejtuesve te mjeteve(1+11)

(Gjithe sektoret)

Drejtor

1

3/a

Sektori i drejtuesve te mjeteve (4)

Pergjegjes sektori

1

4/a

Specialist per lejet e drejtimit dhe konvertimet

3

5/c

Sektori I kontrollit te autoshkollave (3)

Pergjegjes sektori

1

4/a

Specialist per kontrollin  e autoshkollave

2

5/c

Sektori I arkivit kombetar te drejtuesve te mjeteve (4)

Pergjegjes sektori/specialist arkive

1

4/b

Specialist  i programit informatik te lejeve te drejtimit dhe informacionit

3

5/d

Drejtoria  e kualifikimeve

profesionale (1+9)

(Gjithe sektoret)

Drejtor

1

3/a

Sektori I kualifikimeve (6)

Pergjegjes sektori

1

4/a

Specialist per kualifikimet

4

5/c

Specialist, kordinator per kualifikimet

1

5/d

Sektori I testimeve(3)

Pergjegjes sektori

1

4/a

Specialist per testimin

2

5/c

Drejtoria  e administrimit dhe teknologjise se informacionit (1+12)

(Gjithe sektoret)

Drejtor

1

3/a

Sektori I administrimit dhe mirembajtjes se programeve (4)

Pergjegjes sektori/ administrator programesh

1

4/a

Specialist dhe analist I bazes se te dhenave

1

5/b1

Spec. per zhvillimin dhe arkitekt aplikimesh

1

5/b1

Specialist per sherbimet dhe helpdesk

1

5/b1

Sektori I rrjetit dhe sigurise te te dhenave(4)

Pergjegjes sektori/admin.rrjetit dhe sigurise te te dhenave

1

4/a

Specialist I rrjeteve informatike

2

5/b1

Specialist I sigurise TIK

1

5/b1

Sektori I infrastruktures dhe pajisjeve informatike (4)

Pergjegjes sektori/ administrator infrastruktures

1

4/a

Specialist  I infrastruktures dhe pajisjeve

2

5/b1

Specialist per sherbimet dhe helpdesk

1

5/b1

Drejtoria Ekonomike (1+9)

(Gjithe sektoret)

Drejtor

1

3/a

Sektori I finances (5)

Pergjegjes sektori

1

4/a

Specialist finance

3

5/b

Magazinier

1

5/d

Sektori I planifikimit ekonomik (4)

Pergjegjes sektori

1

4/a

Specialist I planifikimit, tarifave, statistikes dhe  taksave

2

5/b

Specialist I investimeve

1

4/b

Drejtoria  per  administraten dhe sherbimet mbeshtetese (1+26)

(Gjithe sektoret)

Drejtor

1

3/a

Sektori   burimeve njerezore (6)

Pergjegjes sektori

1

4/a

Specialist personeli

1

5/d

Specialist I protokollit dhe arkives

2

5/e

Specialist I arkives

1

5/e

Nepunes sherbimi

1

7/c

Sektori prokurimeve(4)

Pergjegjes sektori

1

4/a

Specialist prokurimi jurist

2

5/b

Specialist prokurimi ekonomist

1

5/b

Sektori juridik (3)

Pergjegjes sektori

1

4/a

Jurist

2

5/c

Sektori   sherbimeve mbeshtetese (10)

Pergjegjes sektori

1

4/b

Specialist i sherbimeve

1

5/d

Shofer per administraten

5

7/b

Specialist per  mirembajtje

1

6/a

Puntore pastrimi

2

7/d

Sektori informacionit (3)

Pergjegjes sektori

1

4/b

Specialist i marredhenieve me publikun

1

5/d

Specialist I marredhenieve me jashte

1

5/c

Drejtoria e auditimit (1+3)

Pa sektor

Drejtor

1

3/b

Specialist auditimi

3

5/a

Drejtoria investigimit te brendshem (1+2)

Pa sektor

Drejtor

1

3/a

Inspektor

2

5/c

Drejtoria e kontrollit te mjeteve dhe sigurise  rrugore (1+8)

(Gjithe sektoret)

Drejtor

1

3/a

Sektori I monitorimit te kontrollit rrugor (3)

Pergjegjes sektori

1

4/b

Specialist I kontrollit rrugor

2

5/d

Sektori I kontrollit te sigurise rrugore Task Forc (5)

Pergjegjes sektori

1

4/b

Inspektor I kontrollit rrugor

4

5/d

Numri total     109

109