dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

STRUKTURA E DPSHTRR


 


 

Emertimi

Drejtoria

Dega/Sektori

Pozicioni

Nr. i punonjësve

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Drejtoria e Përgjithshme (1+4)

Menaxhim i përgjithshëm

Drejtor i Përgjithshem

1

Këshilltar

1

Sekretare Drejt. Përgj.

1

ZV\Drejt.Përgj.- Teknik

1

ZV\Drejt.Përgj.- Ekonomik

1

Drejtoria e Regjistrimit të Mjeteve, Liçensimit, Çertifikimit (1+14)

(Tre sektorë)

Drejtor

1

Sektori i regjistrimit të mjeteve dhe Tahografit (6)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i përcaktuar

3

Specialist

2

Sektori i licensimit, çertifikimit dhe ATP (4)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i përcaktuar

3

Sektori i arkivit kombëtar të mjeteve (4)

Përgjegjës sektori

1

Specialist

3

Drejtoria e Drejtuesve të Mjeteve (1+10)

(Tre sektorë)

Drejtor

1

Sektori i drejtuesve të mjeteve (4)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i përcaktuar

3

Sektori i kontrollit të autoshkollave (3)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i përcaktuar

2

 

Sektori i arkivit kombëtar të drejtuesve të mjeteve (3)

Përgjegjës sektori

1

Specialist

2

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (1+9)

(Dy sektorë)

Drejtor

1

Sektori i kualifikimeve (5)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i përcaktuar

4

Sektori i testimeve(4)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i përcaktuar

3

Drejtoria Ekonomike (1+10)

(Dy sektorë)

Drejtor

1

Sektori i financës (5)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i financës

3

Magazinier

1

Sektori i planifikimit ekonomik (5)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i planifikimit

3

Specialist i investimeve

1

 

(Pesë sektorë)

Drejtor

1

 

Sektori   burimeve njerëzore (8)

Përgjegjës sektori

1

Drejtoria për   Administratën dhe Shërbimet Mbështetëse (1+28)

Specialist i burimeve njerëzore

1

Specialist i pagave dhe kompensimeve

1

Specialist i protokollit dhe arkivës

3

Specialist i arkivës

1

Nepunës shërbimi

1

Sektori prokurimeve(4)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i përcaktuar

3

Sektori juridik (3)

Përgjegjës sektori

1

Jurist

2

Sektori i arkivës të dokumentacionit të mbyllur(3)

Përgjegjës sektori

1

Arkivist i arkivës të dokumentacionit të mjeteve

1

Arkivist i arkivës të dokumentacionit të drejtuesve të mjeteve dhe administratës

1

Sektori shërbimeve mbështetëse (10)

Përgjegjës sektori

1

Specialist për shërbimet

1

Shofer për administratën

4

Specialist për mirëmbajtje

2

Punëtore pastrimi

2

Drejtoria e Administrimit dhe Informacionit (1+8)

(Dy sektor)

Drejtor

1

Sektori i   administrimit (4)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i përcaktuar

3

Sektori i informacionit (4)

Përgjegjës sektori

1

Specialist i marrëdhënieve me publikun

2

Specialist i marrëdhënieve me jashtë

1

Drejtoria e Auditimit (1+4)

Pa sektor

Drejtor

1

Specialist auditimi

4

Drejtoria Investigimit Administrativ (1+9)

(Tre sektorë)

Drejtor

1

Sektori i investigimit të mjeteve(3)

Përgjegjës sektori

1

Inspektor

2

Sektori i investigimit të   drejtuesve të mjeteve (3)

Përgjegjës sektori

1

Inspektor

2

Sektori i investigimit të burimeve njerëzore (3)

Përgjegjës sektori

1

Inspektor

2

 

TOTALI I DREJTORISË SË PËRGJITHSHME

 

105

Miratuar me Urdhër Nr.124, datë 20.10.2017

Struktura dhe klasa e pagës për DPSHTRR