dpshtrr

Drejtoria e Pergjithshme
e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale e DPSHTRR-së, përsa i përket fushës së transportit rrugor, në plotësim të detyrimeve që rrjedhin nga Ligji nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.153, datë 07.04.2000 “Rregullore për Zbatimin e Kodit Rrugor”,i ndryshuar, Ligji nr.8308, datë 18.03.1998 “Për Transportet Rrugore”, i ndryshuar, Ligji nr.9272, datë 16.09.2004 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrveshjen Europiane, për transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave të rrezikshme (ADR), protokollin e nënshkrimit”, dhe aktet nënligjore që lidhen me to, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.325, datë 19.03.2008 “Për miratimin e rregullave për pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor të mallrave dhe udhëtarëve si dhe për dokumentacionit zyrtar të caktuar për këta operator”dhe aktet nenligjore në zbatim të tij, Ligji nr.9514, datë 18.04.2006 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marveshjen europiane të AETR, dhe në protokollin e nënshkrimit e në amendamentin nr.4 të saj”, Ligji nr.1243, datë 10.09.2008 “Për miratimin e rregullores për organizimin e kohës së punës për personat që kryejn transport rrugor, për orët e drejtuesve të mjeteve dhe pajisjet e regjistrimi”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.207, datë 25.02.2009 “Për miratimin e rregullores mbi kontrollin në anë të rrugës e në zyrat e ndërmarjeve për sa i përket zbatimit të rregullave, të kohës së punës për personat që kryejn transport rrugor dhe për orët e drejtuesve të mjeteve”,, Akti Normativ nr.9, datë 11.12.2009 “Për mënyrën e funksionimit të sistemit të tahografit dixhitar në Shqipëri”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.706, datë 01.07.2009 “Për pajisjen e manovratorëve të makinerive të rënda me Dëshminë e Aftësisë Profesionale” lëshën këto dëshmi dhe çertifikata:

  1. Certifikata e Trajnimit Profesional ADR;
  2. Dëshmi të Aftësimit Profesional (DAP);
  3. Dëshmi të Aftësimit Profesional (DAP), për përdorimin e mjeteve të rënda për punime ndërtimi dhe toke;
  4. Çertifikatë e Aftësimit Profesional (ÇAP);
  5. Çertifikatë e Kompetencës Profesional (ÇKP);
  6. Shërbimi i Tahografit