dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale e DPSHTRR-së, përsa i përket fushës së transportit rrugor, në plotësim të detyrimeve që rrjedhin nga Ligji nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.153, datë 07.04.2000 “Rregullore për Zbatimin e Kodit Rrugor”,i ndryshuar, Ligji nr.8308, datë 18.03.1998 “Për Transportet Rrugore”, i ndryshuar, Ligji nr.9272, datë 16.09.2004 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrveshjen Europiane, për transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave të rrezikshme (ADR), protokollin e nënshkrimit”, dhe aktet nënligjore që lidhen me to, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.325, datë 19.03.2008 “Për miratimin e rregullave për pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor të mallrave dhe udhëtarëve si dhe për dokumentacionit zyrtar të caktuar për këta operator”dhe aktet nenligjore në zbatim të tij, Ligji nr.9514, datë 18.04.2006 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marveshjen europiane të AETR, dhe në protokollin e nënshkrimit e në amendamentin nr.4 të saj”, Ligji nr.1243, datë 10.09.2008 “Për miratimin e rregullores për organizimin e kohës së punës për personat që kryejn transport rrugor, për orët e drejtuesve të mjeteve dhe pajisjet e regjistrimi”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.736, datë 01.07.2009 “Për pajisjen e manovratorëve të makinerive të rënda me Dëshminë e Aftësisë Profesionale” lëshën këto dëshmi dhe çertifikata:

Shèrbimet qè ofron Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale janè:

 

  1.  Çertifikatën e Kompetencës Profesional ÇKP
  2. Çertifikatèn e Trajnimit ADR.
  3. Dèshmi e Aftesisè Profesionale Mèsues Teorie dhe Instruktor Praktike
  4. Dëshmi e Aftësimit Profesionale për përdoruesit e makinerive  të rënda për punime ndërtimi dhe toke
  5. Çertifikatë e Aftësisè Profesional ÇAP