dpshtrr

Drejtoria e Pergjithshme
e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Provimi i marrjes së lejedrejtimit

  1. Lejedrejtimi i mjetit merret pas provës së kontrollit të njohurive teorike dhe pas provës së verifikimit të aftësive  drejtuese e të sjelljes.
  2. Prova e kontrollit të njohurive teorike jepet pas përfundimit të programit teorik, sipas kategorisë së lejedrejtimit. Pas kalimit të provës së njohurive teorike me rezultat pozitiv, kandidati pajiset me autorizimin për ushtrimin e drejtimit të mjetit.
  3. Autorizimi i kursantit është i vlefshëm për dymbëdhjetë muaj nga data e lëshimit dhe brenda këtij afati ka të drejtë të paraqitet në prova deri në pesë herë.
  4. Komisionet e kontrollit të njohurive teorike për lejedrejtimi mjeti, e realizojnë provën nëpërmjet testimit. Koha e testimit nuk duhet të jetë më shumë se 45 min.
  5. Personat e interesuar, fitojnë provën e kontrollit të njohurive teorike për lejedrejtimi mjeti, kur përgjigjen në mënyrë korrekte 30 pyetjeve ose më shumë, nga 40 pyetje që përmban testi.
  6. Personat e interesuar, fitojnë provën e verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes për lejedrejtimi mjeti, kur kryejnë me saktësi të gjitha kërkesat e përcaktuara në Autorizimin e praktikes.
  7. Koha e provës së verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes per lejedrejtimi mjeti, nuk duhet të jetë më pak se 25 minuta, për kategoritë A, B dhe B+E, dhe jo më pak se 45 minuta, për kategoritë C, C+E, D, D+E.