dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Cila është kohëzgjatja e nevojshme e përgatitjes së kandidatëve për lejedrejtimi?

  • Orët dhe koha e nevojshme sipas kategorive, për përgatitjen e njohurive teorike për lejedrejtimi mjeti, në autoshkolla, janë si më poshtë:

Për lejedrejtimi të kategorisë A                36 orë, në jo më pak se 14 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë B                54 orë, në jo më pak se 20 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë C                30 orë, në jo më pak se 12 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë D                30 orë, në jo më pak se 12 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë BE               12 orë, në jo më pak se   5 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë CE               16 orë, në jo më pak se   6 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë DE               16 orë, në jo më pak se   6 ditë.


Kur personi i interesuar, disponon lejedrejtimi të kategorisë “A” dhe aplikon për lejedrejtimi të kategorisë “B”, nuk do t’i nënshtrohet përgatitjes së njohurive teorike prej 18 orësh, në jo më pak se 7 ditë (diferencën e orëve), të përcaktuara në tabelën “Programi mësimor dhe orari”.


Kur personi i interesuar,  disponon lejedrejtimi të kategorisë “B” dhe aplikon për lejedrejtimi të kategorisë “A”, nuk do t’i nënshtrohet përgatitjes dhe marrjes në prova të njohurive teorike për lejedrejtimi të kategorisë “A”.

  • Orët dhe koha e nevojshme, për përgatitjen e aftësive drejtuese dhe të sjelljes për lejedrejtimi mjeti, në autoshkolla, janë si më poshtë:

Për lejedrejtimi të kategorisë A                12 orë në jo më pak se 10 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë B                36 orë në jo më pak se 30 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë C                18 orë në jo më pak se 15 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë D                18 orë në jo më pak se 15 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë BE               8 orë në jo më pak se   6 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë CE               12 orë në jo më pak se 10 ditë;

Për lejedrejtimi të kategorisë DE               12 orë në jo më pak se 10 ditë.