dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

MARRJA E LEJEDREJTIMIT DHE KALIMI NGA NJE LEJEDREJTIMI NE NJE LEJEDREJTIMI TE NJE KATEGORIE TJETER.

   

1. Lejedrejtimet e kategorisë A1, A2, B1, B mund të merren pa patur lejedrejtimi ose nga kategoria AM me provë teorie dhe provë praktike.

2. Kalimi nga një lejedrejtimi ekzistuese në një lejedrejtimi të një kategorie tjetër tregohet në tabelën e mëposhtme.

 

 KALIMI NGA NJË LEJEDREJTIMI EKZISTUESE NË NJË LEJEDREJTIMI TË KATEGORISË TJETËR 

 

LEJEDREJTIMI E MBAJTUR

 

LEJEDREJTIMI QË KËRKOHET

PROVIMI

Kategoria AM

Kategoria A1, A2, B1 ose B

Provë teorie + provë praktike

Kategoria A1

 Kategoria A2

 Provë praktike

Kategoria  A2

 Kategoria A

 Provë praktike

Kategoria A1, A2, A, B1

 Kategoria B

 Provë praktike

 

 Kategoria B

 Kategoria A2, A1

 Provë praktike

 Kategoria B 

 Kategoria BE, B me kodin 96

 Lidhje rimorkio + provë praktike

 Kategoria B

 Kategoria C1, C

 Provë teorie + provë praktike

  

 Kategoria C1

 Kategoria C

 Provë praktike

 Kategoria D1

 Kategoria D

 Provë praktike

 Kategoria C1, C, D1, D

 Kategoria C1E, CE, D1E ose DE

 Lidhje rimorkio + provë praktike

 Kategoria C

 Kategoria D1, D

 Provë teorie + provë praktike

 Kategoria CE + D

 Kategoria DE

Pa prova