dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

AFATET E VLEFSHMËRISË SË LEJEDREJTIMIT

 

Afatet e vlefshmërisë së lejedrejtimit në funksion të moshës dhe kategorisë së lejedrejtimit jepen në tabelën si më poshtë: 

 
 

 

Mosha

(M)

 

Kategoritë e lejedrejtimit

 

Kategoritë e lejedrejtimit të posaçme

AM, A1, A2, A, B1, B, BE

C1, C1E, C, CE

D1, D1E, D, DE

 

 

 AM, A1, A2, A, B1, B

 C1, C

Deri në 50 vjeç

10 vjet

 

 

5 vjet

 

 

 

5 vjet

 

 

 

5 vjet

 

5 vjet

 

50 < M ≤ 60

 

 

 

5 vjet

 

3 vjet

 

60 < M ≤  65

 

 

3 vjet

3 vjet

 

65 < M ≤ 70

 

2 vjet

+ DAPF

 

*Për C dhe CE vetëm për mjetet  deri 20 tonë

3 vjet + çdo 1 vit DAPF

(Për taksi)

Ska

70 < M ≤  80

3 vjet

Ska

Ska

Ska

M  > 80

3 vjet + çdo 1 vit DAPF

Ska

Ska

3 vjet + çdo 1 vit DAPF

Ska

 

        

  

DAPF – Dëshmia e Aftësisë Psikofizike