dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

PARAQITJA, KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TË SIGURISË

 PARAQITJA, KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TË  SIGURISE