dpshtrr

Drejtoria e Pergjithshme
e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Për Leje Drejtimi

A. Dokumentat për pajisjen me leje drejtimi për herë të parë kategoria A ose B
Për shtetasit shqiptar

 1. Autorizimi Model DL/T e DL/P të plotësuar nga Autoshkolla.
 2. Dokument identiteti ( letër njoftimi elektronik) fotokopje.
 3. Vërtetim banimi të lëshuar nga organet e pushtetit vendor.
 4. Çertifikatë mjekësore me fotografi, të lëshuar me datë jo më përpara se 3 (tre) muaj, nga data e  pajisjes me autorizim;
 5. Dokumentin e përcaktimit të Grupit të Gjakut dhe Rehzusin.
 6. Fotografi me ngjyra, copë 4 (katër)
 7. Fotokopjen e dëshmisë për kryerjen e kursit të ndihmës së shpejtë mjeksore pranë Kryqit të Kuq Shqiptar.
 8. Dokumentet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve financiare.
  a.Tarifa për sherbimin e kryer nga DPSHTRR  2.200 lekë
  b.Tarifa e pajisjes me leje drejtimi për buxhetin e shtetit:
  i.Kategoria  A, 3.000 lekë,
  ii.Kategoria  B, 4.500 lekë.
  c.Vlera e kartonit të lejes së drejtimit 3.500 lekë

Për shtetasit e huaj me leje qëndrimi në Shqipëri

 1. Autorizimi Model DL/T e DL/P të plotësuar nga Autoshkolla.
 2. Dokument identiteti (fotokopje të pasaportës të përkthyer në gjuhën shqipe, të legalizuar nga noteri).
 3. Fotokopje të lejes së qëndrimit të lëshuar nga organet e policisë së shtetit, të legalizuar nga noteri, me afat skadence, jo më përpara se afati i vlefshmerisë së autorizimit.
 4. Çertifikatë mjekësore me fotografi, të lëshuar me datë jo me përpara se 3 (tre) muaj, nga data e  pajisjes me autorizim.
 5. Dokumentin e përcaktimit të Grupit të Gjakut dhe Rehzusin.
 6. Fotografi me ngjyra, copë 4 (katër).
 7. Fotokopjen e dëshmisë për kryerjen e kursit të ndihmës së shpejtë mjeksore pranë Kryqit të Kuq Shqiptar.
 8. Dokumentet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve financiare.
  a.Tarifa për shërbimin e kryer nga DPSHTRR  2.200 lekë
  b.Tarifa e pajisjes me leje drejtimi për buxhetin e shtetit
  i. Kategoria  A ,3.000 lekë,
  ii.Kategoria  B, 4.500 lekë.
  c.Vlera e kartonit të lejes së drejtimit 3.500 lekë

Për shtetasit e huaj me status diplomatik në Shqipëri:

 1. Autorizimi Model DL/T e DL/P të plotësuar nga Autoshkolla.
 2. Fotokopje të kartës së legjitimitetit të lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe fotokopje të pasaportës të legalizuar nga ambasada;
 3. Çertifikatë mjekësore me fotografi, të lëshuar me datë jo me përpara se 3 (tre) muaj, nga data e  pajisjes me autorizim.
 4. Dokumentin e përcaktimit të Grupit të Gjakut dhe Rehzusin.
 5. Fotografi me ngjyra, copë 4 (katër).
 6. Fotokopjen e dëshmisë për kryerjen e kursit të ndihmës së shpejtë mjeksore prane Kryqit të Kuq Shqiptar.
 7. Dokumentet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve financiare.
 8. Dokumentet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve financiare.
  a.Tarifa për shërbimin e kryer nga DPSHTRR  2.200 lekë
  b.Tarifa e pajisjes me leje drejtimi për buxhetin e shtetit
  i. Kategoria  A, 3.000 lekë,
  ii.Kategoria  B, 4.500 lekë.
  c.Vlera e kartonit të lejes së drejtimit 3.500 lekë

B. Dokumentat për rritje kategorie të lejes së drejtimit C, CE, D

 1. Autorizimi Model DL/T e DL/P të plotësuar nga Autoshkolla.
 2. Dokument identiteti ( letër njoftimi elektronik).
 3. Vërtetim banimi të lëshuar nga organet e pushtetit vendor
 4. Çertifikatë mjekësore me fotografi, të lëshuar me datë jo më përpara se 3 (tre) muaj, nga data e pajisjes me autorizim.
 5. Dokumentin e përcaktimit të Grupit të Gjakut dhe Rehzusin (vetëm për ata që nuk kanë leje drejtimi ekzistuese të re).
 6. Lejen e drejtimit  ekzistuese origjinale dhe fotokopje.
 7. Fotografi me ngjyra, copë 4 (katër)
 8. Fotokopjen e dëshmisë për kryerjen e kursit të ndihmës së shpejtë mjeksore pranë Kryqit të Kuq Shqiptar.
 9. Dokumentet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve financiare.
  a.Tarifa për sherbimin e kryer nga DPSHTRR  2.500 lekë
  b.Tarifa e pajisjes me leje drejtimi për buxhetin e shtetit.
  i. Kategoria  C, 2.000 lekë
  ii.Kategoria CE, 3.000 lekë
  iii.Kategoria  D, 3.000 lekë
  c.Vlera e kartonit të lejes së drejtimit 3.500 lekë

C. Dokumentat për rinovimin e lejeve të drejtimit si rezultat i tejkalimit te vlefshmerise, demtimit, humbjes apo vjedhjes.

 1. Kërkesë me shkrim.
 2. Dokumentin e identifikimit (leter njoftimi elektronik).
 3. Leje e drejtimit ekzistuese origjinale (jo për rastet e humbjes ose vjedhjes).
 4. Çertifikatë mjekësore me fotografi, të lëshuar me datë jo më përpara se 3 (tre) muaj, nga data e paraqitjes së kërkesës.
 5. Vertetim banimi të lëshuar nga organet e pushtetit vendor.
 6. Deklarat e marrjes së përgjegjësive administrative (vetëm për rastet e dëmtimit, humbjes ose të vjedhjes ).
 7. Vërtetimin e denoncimit të lëshuar nga policia (për rastet e humbjes ose vjedhjes ).
 8. Dokumentin e percaktimit te grupit te gjakut  dhe rehzusin ( jo per ata qe kane patur leje drejtimi te ri ).
 9. Fotografi me ngjyra cope 4(kater)
 10. Dokumenti përkatëse për shlyerjen e detyrimeve financiare.
  a.Vlera e kartonit te lejes se drejtimit 3.500 leke

D. Dokumentat për lëshimin e lejeve të drejtimit ndërkombëtare

 1. Leje drejtimi kombëtare (në origjinal  me të drejtë rikthimi).
 2. Fotografi me ngjyra cope 1(një).
 3. Dokumenti i shlyerjes së detyrimit financiar.
  a.Vlera e kartonit te lejes se drejtimit 500 leke

E. Dokumentat për konvertimin e lejeve të lëshuar nga shtetet e huaja, në leje drejtimi shqiptare

 1. Kërkesë e aplikantit.
 2. Leje e drejtimit origjinale  dhe fotokopje ( pa skaduar afati i vlefshmerisë ), të lëshuar nga shteti përkatës, të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të legalizuar nga noteri ( orgjinali i rikthehet  deri në momentin e njehsimit ).
 3. Dokument identiteti (letëer njoftimi elektronik), ndërsa për shtetasit e huaj, fotokopje të pasaportës, të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të legalizuar nga noteri.
 4. Vërtetim banimi të lëshuar nga organet e pushtetit vendor, ndërsa për shtetasit e huaj, fotokopje të lejes së qëndrimit të lëshuar nga organet e policisë së shtetit, të legalizuar nga noteri.
 5. Çertifikatë mjekësore me fotografi, të lëshuar me datë jo më parë se 3 (tre) muaj nga data e paraqitjes së kërkesës.
 6. Dokumentin e përcaktimit të Grupit të Gjakut dhe Rehzusin.
 7. Fotografi me ngjyra cope 4(katër)
 8. Dokumenti  përkatës për shlyerjen e detyrimeve financiare.
  a.Vlera e kartonit te lejes se drejtimit 3.500 leke

Konvertohen vetem lejet e drejtimit te leshuara nga shtete qe bejne pjese ne EU dhe shtete me te cilat kemi marreveshje. Në momentin e njehsimit, tërhiqet leja e drejtimit në origjinal, e cila i dërgohet zyrtarisht  shtetit që e ka lëshuar.

F. Dokumentat për rinovimi të lejes së drejtimit si rezultat i ndryshimi të vendbanimit (Transferim i dosje së lejes së drejtimit nga një Drejtori Rajonale në një  tjetër)

 1. Kërkesë me shkrim.
 2. Dokumentin e identifikimit (letër njoftimi elektronik).
 3. Vërtetimi i vendbanimit të ri të lëshuar nga organet përkatëse të pushtetit vendor.
 4. Fotokopje të lejes së drejtimit ekzistuese (kur e disponon).
 5. Çertifikatë mjeksore, të lëshuar me datë jo me shumë se 3(tre) muaj nga data e paraqitjes së kërkesës.
 6. Dokumentin e analizës së Grupit të gjakut dhe Rehzusin.(vetëm kur pajiset për herë të parë me lejedrejtimi të ri).
 7. Fotografi me ngjyra copë 4 (katër)
 8. Dokumentet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve financiare.
  a.Tarifa e transferimit te dosjes se lejeve te drejtimit 600 leke
  b.Vlera e kartonit te lejes se drejtimit 3.500 leke
 9. Kerkesa e aplikantit së bashku me dokumentacionin për transferim dosje, mund të depozitohet në Drejtorinë Rajonale, të vendbanimit të ri ose, në atë të vendbanimit të mëparshëm.

G. Afatet për kryerjen e shërbimeve ndaj qytetarëve.
Për kryerjen e shërbimeve ndaj qytetarëve në Degen e lejeve të drejtimit, në Drejtorit Rajonale, zbatohen këto afate kohore:

 1. Lëshohet në momentin e paraqitjes së qytetarit leja e drejtimit ndërkombëtare
 2. Brenda ditës për :
  a.    lëshimin e lejeve të përkohshme, (kur kërkohet nga qytetari);
  b.    plotësimin e formularit të aplikantit, për rinovimin e lejeve të drejtimit kombëtare, të dëmtuara (kur janë të dallueshme gjeneralitetet, numri i serisë së lejes ose numri i regjistrit për lejet e reja, dhe datat e kualifikimit të kategorive).
 3. Brenda  2 (dy) ditëve punë për :
  a.    lëshimin e të gjitha llojeve te autorizimeve;
  b.    plotësimin e Dëshmive të Aftësive Profesionale;
  c.    plotësimin e formularit të aplikantit për lejedrejtimi kombëtare, për herë të parë, për shtrirje kategorie, për rinovimin e lejeve të drejtimit si rezultat i : tejkalimit të afatit të vlefshmërisë, ndryshimit të vendbanimit dhe të njesimit;
  d.    protokollimi i shkresës në sekretari, për transferimin e dosjeve;
  e.    plotësimin e lejës së drejtimit kombëtare nga DTSH-ja (Sektori i Prodhimit të Lejeve të Drejtimit) nga data e depozitimit të formularëve.
 4. Pas  30 (tridhjetë) ditëve nga data e depozitimit të vërtetimit të denoncimit të lëshuar nga policia për  plotësimin e formularëve, të lejeve të drejtimit të humbura, të vjedhura ose të shkatëruara.