dpshtrr

Drejtoria e Pergjithshme
e Sherbimeve te Transportit Rrugor

RIMARRJA E LEJEDREJTIMIT PAS ZBRITJES TOTALE TË PIKËVE APO HEQJES SË LEJEDREJTIMITLEJEDREJTIMI ME PIKE


RIMARRJA E LEJEDREJTIMIT