dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

SHERBIME TE TJERA TE MJETIT

 

1. Vërtetim që konfirmon statusin juridik të mjetit, për pronarin e tij të vlefshëm vetëm për zyrat noteriale, përpara nënshkrimit të një kontrate shitblerje mjeti.

2. Vërtetim mbi detyrimet ndaj DPSHTRR-së për pronarin e mjetit të vlefshëm për Drejtoritë Rajonale të Tatimeve.

3. Vërtetim të posaçëm për institucionet jashtë shtetit.

4. Vërtetime dhe konfirmime të ndryshme, sipas kërkesës së pronarit të mjetit.