dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Drejtor, Drejtoria e Investigimit Administrativ, pranë DPSHTRR

 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, shpall për konkurim një vend të lirë në pozicionin e punës  “Drejtor”, Drejtoria e Investigimit Administrativ, pranë DPSHTRR.

 

Aplikantët duhet të plotësojnë kriteret si vijon:

 

Kritere të përgjithshme:

 1. Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të kenë kryer specializime e kualifikime të ndryshme që lidhen me vendin e punës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe kërkuese për realizimin e detyrave në DPSHTRR;
 4. Të mos jenë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna;
 5. Të mos kenë lidhje familjare (bashkëshort, bashkëjetues, bir, bij dhe fëmijët e tyre), gjinie (prindër, motër e vëlla dhe fëmijët e tyre, emtë a ungj) apo krushqie (prind, fëmijë, vëlla, motër, bashkëshort dhe bashkëshort/bashkëjetues i fëmijëve) me punonjës ekzistues brenda DPSHTRR-së;
 6. Të kenë njohuri drejtshkrimore në gjuhën shqipe;
 7. Të njoh një gjuhë të huaj të BE-së.

Kritere specifike:

 1. Të jenë shtetas shqiptarë;
 2. Të kenë mbaruar Nivelin e dytë “Master” në profilin juridik ose ekonomik. Edhe diploma e nivelit "Bachelor" duhet të jetë në të njëjtën fushë;
 3. Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës, për kryerjen e një vepre penale;
 4. Të ketë një përvojë pune jo më pak se 5 (pesë) vjet në administratën publike;
 5. Përparësi kanë kandidatët që paraqesin referenca pozitive nga punëdhënësit e mëparshëm;

Paga për këtë pozicion është: paga bazë 100.500 lekë + paga e grupit 14.000 lekë   

 

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: 

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrim (CV) me foto personale, në përputhje me dokumentin tip që mund ta shkarkoni Model CV;
 3. Diplomë të Nivelit të dytë “Master” dhe list notash, diplomë “Bachelor” dhe list notash (fotokopje të noterizuara). Për diplomat e lëshuara jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet edhe njehsimi nga Ministria përgjegjëse për arsminin;
 4. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 
 5. Rekomandim nga qendra/t e mëparshme e punës rreth aftësive menaxhuese;
 6. Dëshmi për kualifikime të ndryshme që përputhen me vendin e punës;
 7. Dëshmi e gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) dhe mjeksore (kartë shëndeti + librezë shëndetsore);
 8. Dokument identifikimi vetjak (fotokopje pasaportë/letërnjoftimi ID);
 9. Listë përmbledhëse e dokumentave të dorëzuara nga aplikanti;
 10. Çdo dokument tjetër që vërteton kërkesat e mësipërme.

Shënim:

 • Aplikantët duhet të dorëzojnë pranë DPSHTRR dokumentacionin e mësipërm deri më datë 15.11.2017, ora 15:00.
 • Intervista me aplikantët do të zhvillohet më datë 20.11.2017 ora 10:00.
 • Aplikantët e përzgjedhur do të njoftohen me email nga komisionit ad-hoc, brenda datës 30.11.2017.
 • Aplikantët mund të aplikojnë vetëm për një pozicion pune.
 • Për informacion të mëtejshëm mund t’i drejtoheni Drejtorisë për Administratën dhe Shërbimet Mbështetëse pranë DPSHTRR-së.