Llogaritja e Takses Vjetore të Automjeteve të Përdorura

Autoveturë
Motomjete
Automjet Transport i Përzier
Autobus
Mjete të Tjera
Benzinë
Naftë
Energji Elektrike