Taksa Vjetore e Automjeteve të Përdorura - TVMP

Llogaritja e mësipërme është vetëm për TVMP dhe nuk përfshin detyrimet për taksën e regjistrimit fillestar dhe taksën e përvitshme për automjetet luksoze.

“Automjet luksoz” konsiderohet autovetura deri në 6+1, e cila plotëson të paktën njërin nga kushtet e mëposhtme: a) cilindratën të barabartë ose më të madhe se 3000 cm3, ose b) vlerën/çmimin të barabartë ose më shumë se 5.000.000 lekë.

*Kjo llogaritje takse nuk përfshin gjithashtu: 1 - gjobë për pagesë të vonuar të TVMP dhe TVML (10 ditë pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë, 5% në muaj dhe jo më shumë se 25%) / 2 - gjobë për tejkalim të afatit të kontrollit teknik vjetor / 3 - gjobë të vendosur nga kontrolli në rrugë.


Përjashtohen nga pagimi i taksës vjetore të mjeteve të përdorura:

  1. mjetet në pronësi të ambasadave dhe organizatave ndërkombëtare që gëzojnë status diplomatik,
  2. mjetet e bllokuara me vendim të organeve të drejtësisë,
  3. mjetet me ç'regjistrim të përkohshëm,
  4. autoveturat në zotërim të invalidëve,
  5. makinat bujqësore.

Përllogarit Taksën

Autoveturë
Motomjete
Automjet Transport i Përzier
Autobus
Mjete të Tjera
Benzinë
Naftë
Energji Elektrike